วช.หนุนฉายรังสีผลไม้สดไทย ก่อนส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. และมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการ “การศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงมหาชนกและส้มโอเพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยมี ดร. หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ จาก สทน. เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ดำเนินการวัดการกระจายปริมาณรังสีดูดกลืนในบรรจุภัณฑ์ (กล่องที่บรรจุส้มโออยู่ภายใน) โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกามาร่วมดำเนินการรับรองผล ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 

%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2 28
ฉายรังสีส้มโอก่อนส่งออกไปสหรัฐฯ

รศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร. สุวิมล  เจตะวัฒนะ นักวิจัยจาก สทน. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด (fresh fruit) ของไทย 7 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ และสับปะรด โดยจะต้องได้รับการฉายรังสีก่อนส่งออกไปยังสหรัฐฯ นับเป็นการเปิดตลาดผลไม้ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติ และในปัจจุบันทางสหรัฐอเมริกาได้ออกกฏระเบียบเพิ่มเติมให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอผลสดได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จึงเกิดเป็นโจทย์วิจัยที่ท้าทายและรอคำตอบจากนักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทำ dose mapping ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการวัดการกระจายของรังสีดูดกลืนในบรรจุภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมการส่งออกส้มโอผลสดไปสหรัฐอเมริกา

%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2849221e6786cebcb172a8d9573978b6e56dcb3d36d3dc6da084a27ec8239c438
หนุนฉายรังสีผลไม้สดไทยก่อนส่งออกไปสหรัฐฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของรังสีในบรรจุภัณฑ์ส้มโอและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหลังการฉายรังสีแกมมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของทางสหรัฐอเมริกา ผลการทำ dose mapping ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกส้มโอผลสดได้ทันที และคณะผู้วิจัยมีโครงการจะนำส้มโอฉายรังสีไปจัดแสดงในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ด้วย การทำ dose mapping ที่ได้รับการรับรองเสร็จเรียบร้อยในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกส้มโอผลสดของไทยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป