ผู้ประกอบการไม้ยาง เฮ กยท. ขยายเวลาสมัครร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯเฟส 2 วงเงิน 20,000 ลบ. ถึง 30 มิ.ย. 66 เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม้ยางหนุนเกษตรกรขายไม้ได้ราคาดี

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ หนุนชาวสวนยางขายไม้ยางได้ในราคาที่เป็นธรรมระหว่างช่วงรอเศรษฐกิจฟื้นตัว

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ โดยมีระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ 1 ปี แต่ระยะเวลาชดเชยไม่เกินระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วเมื่อ 21 เมษายน 2566 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีมติให้ กยท. ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87 1
กยท. ขยายเวลาสมัครร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯเฟส 2

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

 

“การขยายระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมในช่วงระหว่างรอเศรษฐกิจฟื้นตัวอีกด้วย” นายณกรณ์ กล่าว

       

%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89 2
กยท. ขยายเวลาสมัครร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯเฟส 2

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2. ผู้ประกอบการต้องยื่นความจำนงและสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ และขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยที่ กยท. โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://api.raot.co.th/erw/index และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กองโครงการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-433-2222 ต่อ 290