รองปลัดเกษตรฯ ลุยชุมพร เตรียมพร้อมมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้ ชูจันทบุรีโมเดลเป็นต้นแบบ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการทุเรียนของจังหวัดชุมพร โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายธราพงษ์ มีมุสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลาง จ.ชุมพร จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการควบคุณคุณภาพทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่สวน โรงคัดบรรจุ และตลาดส่งออก

         

เตรียมพร้อมมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้

รองปลัดเกษตรฯ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการส่งออกทุเรียนไทยจึงมีนโยบายควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ พร้อมกำชับผลผลิตทุเรียนที่ส่งออกต้องได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกที่กำหนด โดย จ.ชุมพร เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ1 ของภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพอย่างเข้มข้นตลอดปี 2566 โดยถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออกหรือจันทบุรีโมเดลใช้เป็นต้นแบบในภาคใต้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันกำหนดแนวทางมาตรการที่ชัดเจน มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของทุเรียน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เร่งอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญต้องเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทาง เพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความมั่นใจ “ทุเรียนชุมพร ทุเรียนคุณภาพดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

        

ทุเรียนชุมพร

รองปลัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้หารือร่วมกับนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในประเด็นการส่งเสริมให้ จ.ชุมพร เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ อากาศ โดยกระทรวงเกษตรฯ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง

ควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้

ทั้งนี้ในปี 2566 จ.ชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 276,254 ไร่ (ร้อยละ 11.88 ของพื้นที่เกษตรกรรม) ผลผลิต 337,376 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,521 กิโลกรัม เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 25,490 ราย มีโรงคัดบรรจุผลไม้ 439 แห่ง ขณะที่สถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ ปี 2566 มีผลผลิตในฤดู 582,925 ตัน (มิ.ย. – ต.ค.66) ผลผลิตสูงที่สุดในเดือน ก.ค. 66 จำนวน 192,348 ตัน และจะสิ้นสุดฤดูกาลในเดือน ต.ค.66 โดยกำหนดวันเก็บเกี่ยวและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียน ปี 2566 ในพื้นที่ จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ พันธุ์หมอนทอง วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ในส่วนราคารับซื้อทุเรียนหมอนทอง AB อยู่ที่ 165 บาท/กิโลกรัม, ทุเรียนหมอนทอง C อยู่ที่ 110 บาท/กิโลกรัม และทุเรียนชะนีอยู่ที่ 145 บาท/กิโลกรัม

         

ควบคุมคุณภาพทุเรียนใต้

ขณะเดียวกัน 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเช่นเดียวกับภาคตะวันออก ได้แก่ 1) มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่แหล่ง (สวน) : ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน 2) การขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน   3) มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก (โรงคัดบรรจุ) : ตรวจความอ่อนแก่ ของทุเรียนก่อนปิดตู้ส่งออก 4) มาตรการควบคุมคุณภาพการผลิต การตลาดทุเรียนของ จ.ชุมพร โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาทุเรียนจังหวัดชุมพร (Chumphon Durian Board) และ 5) มาตรการควบคุมผลผลิตตลาดในประเทศ (ค้าส่ง – ค้าปลีก) โดยมีคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และ 6) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

         

สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียน จ.ชุมพร ดังนี้ 1) ขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน รวม 793 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66)  2) ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ จำนวน 201 ตัวอย่าง (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. – 9 มิ.ย.66)      3) ตรวจก่อนปิดตู้ เข้าตรวจโรงคัดบรรจุ 4 โรง ตรวจสอบคุณภาพทุเรียน 5 ตัวอย่าง ผ่านการตรวจ 5 ตัวอย่าง (ข้อมูลสะสม วันที่ 1 – 30 พ.ค.66)

        

โอกาสนี้ รองปลัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ระบบน้ําอัจฉริยะในสวนทุเรียน ของนายจีระศักดิ์ เยาวเลิศ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน    ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จากนั้นติดตามการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจ จ.ชุมพร ณ จุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งในเนื้อทุเรียน สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดําเนินงานรับซื้อทุเรียนของโรงคัดบรรจุทุเรียน ณ บริษัท หมิงหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า