กรมข้าว แจ้งชาวนาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ฯ และเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการปลูกข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยในปี 2566 เป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 58,700 ตัน และคาดว่าจะดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ต่อเนื่องกัน 3 ปี โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขโดยเฉพาะเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564/65 และไม่ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหน่วยงานของกรมการข้าวในปี 2565 – 2566 ซึ่งท่านใดที่คุณสมบัติตกหล่นหรือไม่เข้าข่ายในปีนี้ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป โดยให้รีบดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว การดำเนินงานมิใช่เป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้ฟรี แต่เป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูกกว่าท้องตลาด สำหรับราคาเมล็ดข้าวคุณภาพดีที่กรมการข้าวจะขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ขายในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 กิโลกรัมละ 4 บาท และข้าวขาวกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งขณะนี้ปริมาณเมล็ดข้าวขาวยังมีจำนวนมาก ดังนั้นพี่น้องชาวนาท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯเพื่อมาซื้อและนำกลับไปเพาะปลูกได้ ทั้งนี้หากพี่น้องชาวนาท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ หรือศูนย์ข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A788
แจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ฯ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าวได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบูรณาการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ รวมทั้งทำให้ข้อมูลที่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติการระบาดของศัตรูข้าว และโรคไหม้ , ข้อมูลทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาตตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ ,ข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน ข้อมูลพันธุ์ข้าวรับรอง , ข้อมูลส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) , ข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการประกอบการรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวของกรมการข้าวได้

%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7 1
แจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ฯ

%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
แจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ฯ