นายกฯ ลงนามตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชา-กัญชง” รองนายกฯเป็นประธาน- อำนาจอื้อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง จำนวน 30 ราย โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานคนที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานคนที่ 2 และมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นกรรมการและเลขาธิการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจ ถึง 11 ข้อ ได้แก่

  1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาการใช้ “พืชกัญชา และกัญชง” ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และประโยชน์อื่น ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี

2.กําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ติดตามและประเมินสถานการณ์ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อการทบทวน เสนอแนะ และจัดทํามาตรการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการใช้หรือบริโภคกัญชาและกัญชง และการป้องกัน การใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการโฆษณาในทางการค้าเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ การปลูกและใช้พืชกัญชาและกัญชงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงผลร้ายของการนํา พืชกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด

5. ชี้แจง ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับนานาประเทศ องค์กร หรือ หน่วยงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายพืชกัญชาและกัญชง

6.ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายว่าด้วยกัญชา กัญชงที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาของรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ

7.ประมวลปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายพืชกัญชาและกัญชง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

8.เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้ง ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินงานของคณะกรรมการ

9.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

10.รายงานผลการดําเนินงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

khasangthii 120 65 eruuexng tt.khkk .buurnakarkaychaael 1
khasangthii 120 65 eruuexng tt 0.khkk .buurnakarkaychaael 2
khasangthii 120 65 eruuexng tt 1.khkk .buurnakarkaychaael 3