จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตก ปีนี้ คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน ออกตลาด ต.ค. นี้

ศิริพร จูประจักษ์ ผอ.สศท.10

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) เปิดเผยว่า “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีการเพาะปลูกมากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันตก เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม เกษตรกรมีความชำนาญในการปลูก ทั้งนี้ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีละ 1 รุ่น เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 (ฤดูฝน) เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

จากการติดตามของ สศท.10 (ข้อมูลพยากรณ์จาก สศก. ณ เดือนมิถุนายน 2566) ในปี 2566/67 คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) รวม 82,554 ไร่ เพาะปลูกครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 85,004 ไร่ (ลดลง 2,450 ไร่ หรือร้อยละ 2.9) เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น อาทิ มันสำปะหลังโรงงาน ผลผลิตรวม 57,623 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 61,313 ตัน (ลดลง 3,690 ตัน หรือร้อยละ 6.02) ผลผลิตเฉลี่ย 708 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 724 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลง 16 กิโลกรัม หรือร้อยละ 2.21) ซึ่งผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร สำหรับปีนี้ เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 – เดือนตุลาคม 2566 และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

ราคาขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) ของจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (ราคา ณ กันยายน 2565 – มีนาคม 2566) ความชื้น 14.5% เฉลี่ยอยู่ที่ 11.44 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีที่ผ่านมาราคา 9.12 บาท/กิโลกกรัม) เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านสถานการณ์การตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.67 จำหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม ลานรับซื้อในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนผลผลิตร้อยละ 33.33 จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

“ปีนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) ช่วงเดือนกรกฎาคมมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยผลผลิตจะเริ่มทยอยออกตลาดเดือนตุลาคม และคาดว่าจะออกมากที่สุดเดือนธันวาคมนี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด จึงขอฝากเตือนเกษตรกรหลังจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มเจริญเติบโต ให้เฝ้าระวังศัตรูพืชที่สำคัญ คือ โรคหนอนกระทู้ลายจุด และในระยะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกดอกถึงระยะติดฝัก ควรเฝ้าระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ที่มักพบในช่วงที่มีอากาศร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจทำลายผลผลิตให้เกิดความเสียหายได้” ผู้อำนวยการ สศท.10 กล่าว

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นพืชทางเลือกเสริมรายได้ให้เกษตรกร และจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มผลิต เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีการบริหารจัดการร่วมกัน มีตลาดรองรับที่แน่นอน ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยพบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ โดยเริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2559 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 916 ไร่ เกษตรกรสมาชิก 50 ราย โดยมีนายคำนวณ ขำสุวรรณ เป็นประธานแปลงใหญ่ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่มีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มอย่างยั่งยืน หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 ราชบุรี โทร 0 3233 7954 อีเมล zone10@oae.go.th

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน
จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคตะวันตก ปีนี้คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า