หนองบัวลำภู ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ พืชเศรษฐกิจทางเลือก สร้างรายได้แก่เกษตรกร

ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดอบรมถ่ายทอดความรู้ ความรู้การแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ รุ่นที่ 1

378791862 621778250143788 9162798155418006900 n
หนองบัวลำภู ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์

การจัดอบรมดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง มีรายได้อยู่ในลำดับ 76 ของประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว จึงเห็นว่า มะขามเปรี้ยวยักษ์จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกให้เกษตรกรที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากมะขามเปรี้ยวยักษ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด แม้สภาพดินจะไม่อุดมสมบูรณ์ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ใบ ยอด ดอก ฝักดิบ ฝักสุก ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3-5 ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ปัจจุบันนิยมนำผลสดมาแช่อิ่ม ผลสุกนำมาทำเป็นมะขามเปียก เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคามะขามสดอยู่ที่ 10-20 บาทต่อกิโลกรัม ผลสุกเมื่อนำมาทำเป็นมะขามเปียกราคาอยู่ที่ 30-50 บาทต่อกิโลกรัม ยอดมะขามราคา 90-100 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่น มะขามแก้วมะขามกวน มะขามแช่อิ่มน้ำ พริกมะขามสบู่มะขาม การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ จะมีรายได้มากกว่าการทำนา 10 เท่าและมีมากกว่าการทำไร่อ้อยถึง 5 เท่า

9f871c97fdb62844200bdf38c90fff05 small
มะขามเปรี้ยวยักษ์

จังหวัดหนองบัวลำภูเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 120 ราย จากทุกอำเภอ

มีกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว คือ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิต การแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์สร้างรายได้ และกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566