สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46

S 7815276
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

วันที่ 18 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ชาวนราเปี่ยมสุข”

S 7815280
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียง คือ ลองกองตันหยงมัส เป็นไม้ผลอัตลักษณ์ ที่สร้างรายได้ปีละมากกว่า 159 ล้านบาท จึงได้มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์ต้นพันธุ์ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

S 7815279
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่สู่ประชาชน 3. เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส

S 7815281
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการ “เกษตรนรา 9 เสริมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริ สู่ก้าวย่างอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 1) เกษตรตำบลต้นแบบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ธุรการดีเด่น 2) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 3) พัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model “ทุเรียนบางนรา” 4) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง “ชาช่า ออแกนิกส์ ฟาร์ม” 5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน “นายเมธี บุญรักษ์ ปราชญ์ของแผ่นดี ปี พ.ศ. 2566 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 6) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน “โรงเรียนบ้านทำเนียบ” 7) ขยายผลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ “ร่วมใจแก้จนชุมชนกาวะ ผักลอยฟ้าเงินล้าน” 8) สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ” 9) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร “ผ่านช่องทางตลาดเกษตรกรออนไลน์” และ 10) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ “ศพก. ศดปช. ศจช.”

S 7815288
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะเลิศการประกวด และผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ประเภทผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ ลองกอง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มังคุด เงาะโรงเรียน ผลปาล์มน้ำมัน สละน้ำผึ้ง มะพร้าวน้ำหอม สะตอดาน สะตอข้าว กล้วยน้ำว้า ข้าวโพดหวาน ฟักทอง พริกขี้หนู (พริกซี) แตงร้าน มะเขือยาว (เขียวงาช้าง) ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ พืชผักในภาชนะ และพริกในภาชนะ ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สะตอดอง ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนกวน และผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมกระดังงา ประเภทไม้ประดับบอนสี จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ บอนกอใบไทย บอนกอใบยาว บอนเดี่ยวใบ และไทยบอนเดียวใบยาว

S 7815283
งานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา”ครั้งที่ 46

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส