เริ่มแล้ว งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก ณ วิหาร5 แม่ทัพสวรรค์ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานีเปิดงานพหุวัฒนธรรม ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากปี 2565 ที่ผ่านมาได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยดำริของพระเดช พระคุณ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก

การจัดงานพหุวัฒนธรรม ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ในปีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ทั้ง 3 ประการ ที่พระเดช พระคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาคที่ 1 ได้ดำริไว้ คือ

ประการแรก สามารถสืบสานวัฒนธรรมการกินเจ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจากที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารนั้น ผู้บริจาคที่ดิน และผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัด คือ เจ้าขรัวหงส์ ซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารอีกด้วย

งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก

ประการที่สอง ในงานซึ่งมีพิธีสมาทานศีล ก่อนเริ่มพิธีในทุกๆวันยังบรรลุวัตถุประสงค์ ในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมายึดมั่นในศีล 5 ได้มากขึ้น อันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชาวบ้านหันมายึดถือปฏิบัติศีลได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมดีขึ้น
 

งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก

วัตถุประสงค์ประการที่ 3 การกินเจ ในปีที่ผ่านมายังประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน ลด ละ เลิกการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และโรงทานที่ทางคณะกรรมการได้จัดให้มีขึ้นตามตามความตั้งใจของพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ยังสามารถเปิดให้ผู้คนในชุมชนโดยรอบวัดได้รับประทานอาหารเจฟรีทุกวัน วันละ 2 มื้อ ซึ่งได้ช่วยบรรเทาในการลดค่าครองชีพให้กับชุมชนโดยรอบวัด และประชาชนทั่วไปในช่วงเวลานั้น อันเนื่องมาจากยังคงมีวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อัน และยังทำให้ขวัญและกำลังใจให้กับชาวชุมชนโดยรอบวัดดีขึ้นอีกด้วย
 

งานถือศีลกินเจ วัดหงส์ฯ ปีที่2 คึกคัก องคมนตรีเกษม วัฒนชัย ร่วมถือศีลกินผัก

ประการสำคัญ งานพหุวัฒนธรรม ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ในปีที่ผ่านมา ยังบรรลุเป้าประสงค์ตามดำริของพระธรรมวชิรเมธี ที่ประสงค์จะให้เห็นถึงความงดงามของการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แม้จะแตกต่างกัน แต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ทั้งการประกอบพิธีสงฆ์ ที่มีทั้งพระสงฆ์จากวัดหงส์รัตนาราม และวัดเล่งเน่ยยี่ ซึ่งเป็นการประกอบพิธีที่ต่างนิกายกัน ผสมผสานการประกอบพิธีแบบจีน ประกอบกับวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ยังเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางชุมชนของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
 

ความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถก่อตั้งวิหาร 5 แม่ทัพสวรค์ อันเป็นศาลเทพเจ้าจีนทั้ง 5 พระองค์ขึ้น ในบริเวณศาลสมด็จพระเจ้าตากสิน ดังที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เห็นโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 และตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา วิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ได้เป็นศูนย์กลางของคนไทยเชื้อสายจีนที่ให้ความเคารพกับองค์เทพเจ้าเข้ามาสักการะบูชา และเป็นที่พึ่งพาทั้งด้านจิตใจ และเป็นกำลังให้ใจให้กับคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก  
 

ในปีนี้ พระเดช พระคุณ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานชุดที่ผ่านมา ดำเนินการจัดงานพหุวัฒนธรรม ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ในปีนี้อีกครั้ง เพื่อให้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยยังคงวัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ประการ ที่ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา คือ
 

การสืบสานวัฒนธรรมการกินเจ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเชื้อสายจีน การสมาทานศีล 5 ในช่วงตลอดทั้ง 9 วันของการจัดงาน และการเปิดโรงทานอาหารเจให้ผู้คนในชุมชนโดยรอบวัด และชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามารับประทานอาหารฟรีได้ตลอดทั้ง 9 วันเช่นกัน
 

นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณวิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติม และยังไม่สมบูรณ์ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง และสวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ตั้งอยู่ภายในวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารด้วย
 

สำหรับกำหนดการงาน “พหุวัฒนธรรม ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประจำปี 2566 “ จะเริ่มขึ้นในวันนี้  จนถึงวันที่ 23 ตุลาคมเป็นระยะเวลา 9 วัน  โดยแต่ละวันตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา  จะมีพิธีสักการะองค์เทพ และองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีพิธีเดินเวียนธูปข้ามสะพานเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธี รวมถึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำองค์เทพเข้าร่วมพิธีเบิกเนตรได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของทุกวัน 

ปีนี้ทางฝ่ายพิธีกรรมวิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ ได้เพิ่มขั้นตอนการเดินเวียนธูปข้ามสะพานเสริมสิริมงคล ด้วยการนำเกี้ยวที่ผ่านพิธีการอัญเชิญเทพในงานสำคัญๆหลายงานในภาคใต้ ขึ้นมาประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แม่ทัพสวรรค์ องค์โพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และเทพเจ้าซุนหงอคง ประทับเกี๊ยว นำขบวนเวียนธูป เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

นอกจากนั้นในปีนี้ ทางวิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ ยังได้ผลิตวัตถุมงคลรุ่นแรก เป็นเหรียญ 5 แม่ทัพสวรรค์ เพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย โดยสามารถรับได้จากเหล่าซือใหญ่ทุกคืน หลังเสร็จพิธีเดินเวียนธูปข้ามสะพานเสริมสิริมงคล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า