ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9)

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตร บ้านป่ากอ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ต้นแบบความสำเร็จการผลิตยางแผ่นรมควันมีการดำเนินงานและบริหารจัดการตามรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลไก่ มูลโค ทางปาล์มน้ำมัน มาทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในสวนและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ

จากการติดตามของ สศท.9 พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด เริ่มร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ ปี 2562 ต่อมาในปี 2564 ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 2,012 ไร่ (ปลูกเฉลี่ย 20.12ไร่/ครัวเรือน) สมาชิกเกษตรกร 100 ราย มีนายพรชัย ชั้นสกุล เป็นประธานแปลงใหญ่ โดยในปี 2566 กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 , รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ระยะพัฒนาระดับจังหวัดรางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ระยะพัฒนาระดับเขต ด้านการดำเนินงาน กลุ่มแปลงใหญ่จะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ซึ่งราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 49 บาท/กิโลกรัมจากนั้นกลุ่มแปลงใหญ่จะนำน้ำยางสดไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเพื่อจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคมีอินโนเวชั่นกรุ๊ป บริษัท เอฟบีที จำกัด บริษัท ประทุมธานีจำกัด ราคารับซื้อยางแผ่นรมควัน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 58 บาท/กิโลกรัม

แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ

สำหรับผลลัพธ์ที่สำเร็จจากการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ตามแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ที่สำคัญของโครงการฯ มีดังนี้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต สมาชิกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีการนำรถแทรกเตอร์ มาให้บริการแก่สมาชิก ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลืองเพียง 2,823 บาท/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนเฉลี่ย 3,537 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 25 ด้านการเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี การให้ความสำคัญกับการนำตัวอย่างดินไปวิเคราะห์และใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ สมาชิกพิถีพิถันในการดูแลต้นยาง ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 273 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตเฉลี่ย 249 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต เน้นการพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP ซึ่งสมาชิกและกลุ่มได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทำให้คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ด้านการตลาด ผลผลิตยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 70 จำหน่ายให้บริษัทเคมีอินโนเวชั่นกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอฟ บี ที จำกัด บริษัท ปทุมธานี รับเบอร์ จำกัด และบริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด ทำให้ได้ราคาที่สูงกว่าโรงรมยางแผ่นรมควันอื่น ๆ ส่วนยางแผ่นรมควัน อีกร้อยละ30 จำหน่ายใหพ่อค้ารายย่อยเพื่อนำไปขายตลาดกลางยางพารา และด้านการบริหารจัดการ ทางกลุ่มแปลงใหญ่มีเป้าหมาย ที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต จัดซื้อปุ๋ยตามคำสั่งซื้อจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม การจำหน่ายผลผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมมีการบริหารเครื่องมือที่เป็นธรรม และปันผลกำไรให้กับสมาชิก ทั้งนี้ จากผลสำเร็จการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากยางพาราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 247,478 บาท/ปี/ราย จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เฉลี่ย 211,968 บาท/ปี/ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด จ.ตรัง ผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพ

ทั้งนี้ สิ่งที่ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่ประสบผลสำเร็จ คือ การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกอย่างต่อเนื่องการสร้างเครือข่าย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบน้ำมาใช้จัดการภายในสวน การให้บริการเครื่องจักรทางการเกษตร ที่กำหนดอัตราค่าบริการถูกกว่าเอกชน การลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าเชิงเดี่ยวมีการส่งเสริม การปลูกผักสวนครัว ผักกินใบการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงผึ้งโพรง สามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้เช่นกัน หรือการปลูกพืชแซมยางพารา อาทิ ผักเหลียง และกาแฟ นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “ตราต้นกอ” จำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่ ได้ผลิตตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” สำหรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่ในระยะต่อไปมีเป้าหมายขยายโรงงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตและตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ นายพรชัย ชั้นสกุล ประธานแปลงใหญ่ โทร 09 7946 9969

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า