รมว.กษ. มอบนโยบายเชื่อมโยงการทำงาน ศพก. และแปลงใหญ่ เพิ่มความเข้มแข็งทางการเกษตร มุ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

615282
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการรับรองแปลงใหญ่ จำนวน 10,698 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)

615281

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ โดยครอบคลุม “9 นโยบายหลัก” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในด้านการเป็นจุดประสานงานกลางระหว่างภาคประชาชน เกษตรกร และภาครัฐ การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารและเตือนภัยให้แก่เกษตรกรทราบได้อย่างทันสถานการณ์ ช่วยสอดส่องดูแลการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป อีกทั้งสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าและบริการท้องถิ่น รวมถึงผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และการเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG หรือ Carbon Credit

              

615283

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ ในการให้ความสำคัญกับการวางแผนแนวทางการทำเกษตรกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการหาตลาดหรือช่องทางสำหรับการกระจายสินค้าเกษตรใหม่ ๆ ตามนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ มุ่งหวังตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี อีกทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเกษตรท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการค้ามากขึ้นอีกด้วย

615284
615287