6 ปี “เกษตรแปลงใหญ่” รับทรัพย์เพิ่มกว่า 7 หมื่นล้าน!

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลสัมฤทธิ์ 6 ปี เกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านรับรองแล้ว 8,918 แปลง เกษตรกร 4.9 แสนราย รับทรัพย์เพิ่มกว่า 7 หมื่นล้าน ผลจากลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีตลาดแน่นอน

    นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายครบทุกด้าน มีการรับรองแปลงใหญ่ (ข้อมูลวันที่ 3 พ.ค.2565) รวม 8,918 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 8,361,636 ไร่ เกษตรกร 496,090 ราย 

7BF30A61 97D5 42EE 86B7 A3499497E92A

     โดยทั้งหมดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี เช่น การจัดเวทีวิเคราะห์ โดยแปลงใหญ่ปี 2564 ได้ร่วมกับทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ แปลงใหญ่ปี 2565 รับรองแปลงผ่าน SC และร่วมกับทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก จัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ เป็นต้น

8EA720F7 71B9 4B3E 8E45 025E4724B17D

    ขณะที่การบริหารจัดการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรตามแผนเช่นกัน โดยแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 780 แปลง เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด แปลงใหญ่ปี 2564 จำนวน 972 แปลง เน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องสะสมมาตลอด 6 ปี ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิตถึง 31,145.73 ล้านบาทและการเพิ่มผลผลิต 40,429.37 ล้านบาท รวม 71,575.10 ล้านบาท 

29221E42 54E8 4DC0 B0E6 435107DF646E

    ด้านการพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวม188,707 ราย ได้แก่ GAP จำนวน 148,623 ราย เกษตรอินทรีย์ จำนวน 22,524 ราย RSPO (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 3,443 ราย และ 4) อื่นๆ เช่น PGS กลุ่มรับรองตนเอง จำนวน 14,117 ราย

“ด้านการตลาด ได้ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆโดยผลดำเนินการ ปี 2559-2564 ประกอบด้วย ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า เช่น การทำ Contract Farming มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการทำ MOU เชื่อมโยงกับผู้ซื้อ 

    รวมทั้งมีตลาด Modern Trade รับซื้อผลผลิต จำนวน 921 แปลง ตลาดอื่นๆ ที่เป็นการผลิตและจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ในท้องถิ่นเป็นหลัก จำนวน 8,045 แปลง ตลาด Online เช่น การจำหน่ายผ่าน Face book ไปรษณีย์ ลาซาด้า 24 Shopping และอื่นๆ จำนวน 489 แปลง 

    พร้อมกันนี้ยังมีแปลงใหญ่ 1 แปลง สามารถมีได้ทั้งตลาดมีข้อตกลงกับตลาดอื่นๆ รวมถึงแปลงใหญ่ผักเชื่อมโยงกับ Modern Trade จำนวน 11 แปลง ได้แก่ กลุ่มบริษัทเทสโก้โลตัส จำกัด จำนวน 4 แปลง กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด จำนวน 5 แปลง เครือ BJC กรุ๊ป (Big C) จำนวน 1 แปลง กลุ่มบริษัทแม็คโครจำนวน 1 แปลง  และตลาดออนไลน์กับไปรษณีย์ไทย จำนวน 6 แปลง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว

FCD53270 2D3E 4EC3 8AE7 CCF181570941

    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากข้อมูลถึงเดือนเมษายน  มีแปลงที่ได้รับรอง รวม 737 แปลงรวมพื้นที่ 785,246 ไร่ เกษตรกร 26,004 ราย พร้อมสนับสนุนให้ทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกร่วมกันจัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ พร้อมดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกจำนวน 547 แปลง เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชนและการเชื่อมโยงตลาด