เกษตรฯถกแผนช่วยชาวไร่ กระจาย”สับปะรด”สู่ตลาด 

รองปลัดเกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ พิจารณาแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ.2566 – 2570

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นาย โอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ. 2566 – 2570 ได้แก่ 

1) เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด โดยเพิ่มเติมเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ และเพิ่มอำนาจหน้าที่การจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด 

2) เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด ที่…./2565 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด เพื่อลงนามต่อไป 

3) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรด ดำเนินการยกร่างแผนพัฒนาด้านสับปะรด โดยนำโครงร่างหัวข้อแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ. 2566 – 2570 จุดยืนและประเด็นการพัฒนาด้านสับปะรดไปใช้ประกอบการพิจารณา และให้นำแผนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย

7451EDBC 3671 44DD A41D 8B066D2D69D2

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด ปี 2564 ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิต ด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป ด้านการเพิ่มศักยภาพการตลาดและส่งออก และรับทราบสถานการณ์สับปะรดโรงงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสับปะรด ปี 2565 

    โดยคาดว่าสถานการณ์การผลิต ปี 2565 จะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 457,255 ไร่ ผลผลิต 1.772 ล้านตันผลผลิตต่อไร่ 3,875 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.39 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.27 ตามลำดับ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรรายใหม่ขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ปล่อยว่างที่เคยปลูกสับปะรดมาก่อน ปลูกแซมสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ และคาดว่าสภาพอากาศเหมาะสม ปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ต้นสับปะรดสมบูรณ์ดี สามารถบังคับการออกผลได้เต็มที่ เกษตรกรมีการบำรุงรักษาต้นที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี พิษณุโลก เพชรบุรี และระยอง

82BF64A6 2B84 426E A3E2 982DC3161919

     สำหรับสถานการณ์การตลาด ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2565 (มกราคม – เมษายน 65) สับปะรดที่เข้าโรงงานเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.63 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.18 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 7.66 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

     และจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอตัว โรงงานแปรรูปจึงปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สับปะรดที่ใช้บริโภคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.92 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ10.32 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 3.88 

EADD851A F1E2 44BE 81F1 0B819D888D56

    ด้านการส่งออก ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม) ส่งออกรวม 140,019 ตัน มูลค่า 6,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.05 และร้อยละ 28.79 ตามลำดับ 

2C424351 B878 4E7C 9118 3E99B2509861

     อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด(คพจ.) และพาณิชย์จังหวัด ในฐานะคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ติดตามสถานการณ์ และดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1) เชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า ประสานโรงงานแปรรูปทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือให้เพิ่มกำลังการผลิต 

2) กระจายผลผลิตภายในจังหวัดและออกนอกแหล่งผลิต โดยเชื่อมโยงตลาดผ่านเครือข่ายภาครัฐเอกชน ช่องทาง Online และ Offline รวมทั้งจัดหาจุดจำหน่ายสับปะรด 

3) ส่งเสริมการบริโภค โดยจัดงานประจำจังหวัด งานแสดงสินค้า ตลาดประชารัฐ ร้านธงฟ้า อตก. ฯลฯส่งเสริมการบริโภคสับปะรดในหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจำ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯรวมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภค 

4) ส่งเสริมการแปรรูป โดยขอความร่วมมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน รับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูป 

5) ส่งเสริมการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคเพิ่มขึ้น และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ทราบเป็นระยะต่อไป