กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 จ.ร้อยเอ็ด ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพชั้นดี สร้างรายได้กลุ่มปีละกว่า 14 ล้านบาท

ดร.นพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศท.4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 105 แบบครบวงจร มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่มีพื้นที่ปลูกรวม 2,900 ไร่ พื้นที่ปลูกอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีลักษณะพื้นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย ถือเป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดี ชั้นเลิศของประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มมีเกษตรกรสมาชิก 217 ราย โดยมีนายอุเท็ญ แสนอุ่น เป็นประธาน ซึ่งแปลงข้าวของกลุ่มผ่านมาตรฐานการรับรอง GAP ทุกแปลง และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ประมาณร้อยละ 40

%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88 1
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 จ.ร้อยเอ็ด

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ปีเพาะปลูก 2565/66 สมาชิกกลุ่มเริ่มเพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ 3,318.36 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิตรวม 942.62 ตัน/รอบการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 325.04 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,038.12 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,719.76 บาท/ไร่/รอบการผลิต ราคาขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ความชื้น 15% ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (ราคา ณ ไร่นา เดือนธันวาคม 2565) อยู่ที่ 15,500 บาท/ตัน (15.50 บาท/กิโลกรัม) ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (13.45 บาท/กิโลกรัม) ทั้งนี้ หากคิดเป็นรายได้ของทั้งกลุ่มจะอยู่ที่ 14,610,548 บาท/ปี

%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88 2
ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพชั้นดี

ด้านจำหน่ายผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่ม ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 40 จำหน่ายในรูปของข้าวสารบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม ราคา 30 บาท/ถุง และบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท/ถุง วางจำหน่ายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยงานราชการ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้แบรนด์ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 หมู่บ้านข้าวหอมมะลิโลก” ส่วนผลผลิตร้อยละ 30 จำหน่ายในรูปแบบเมล็ดพันธุ์หอมมะลิ 105 จำหน่ายไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อยู่ที่ 17 บาท/กิโลกรัม และผลผลิตร้อยละ 30 เป็นข้าวหอมมะลิที่จำหน่ายให้โรงสี ไม่ได้เป็นเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายในราคาข้าวหอมมะลิที่โรงสีรับซื้อทั่วไป อีกทั้ง ได้มีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ อาทิ line และ Facebook ของเกษตรกรเอง

%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7 3
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง ผลิตข้าวด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว รับรองพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ตลอดจนการสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพ ข้าวเต็มทุกเม็ด หุงฟูขึ้นหม้อ เนื้ออ่อนนุ่ม กลิ่นหอม โดยทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารบรรจุถุง อีกทั้ง ได้มีการคัดเลือกสมาชิกและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ GAP Seed การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ หากท่านใดสนใจข้อมูลสถานกรณ์การผลิตและตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุเท็ญ แสนอุ่น ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 09 13757688