“แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว” เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

น.ส.อุษา โทณผลิน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว” ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการโครงการ ปี 2564 – 2566 ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

285691361 322609973378679 54463673002667157 n
ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว

จากการติดตาม “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว” ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน 83 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 35 ราย โดยมีนายฉัตรชัย วงค์แก่น เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งจากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ พบว่า เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมะเขือเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและมีการกำหนดราคาที่แน่นอนภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา

ทั้งนี้จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา “กลุ่มแปลงใหญ่”ได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรใช้พันธุ์ปลูกที่ดี มีการใช้ระบบน้ำพุ่ง/น้ำหยดในแปลงปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมโรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

การใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/การตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิตทยอยออก และใช้แรงงานในครัวเรือนทดแทนการจ้างแรงงาน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลผลิตเหลือเพียง 19,280 บาท/ไร่/ปี จากเดิมก่อนรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 24,000 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 20 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,000 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 6,800 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิต “มะเขือเทศ”ตามมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย เพื่อผลักดันให้สมาชิกแปลงใหญ่ผ่านมาตรฐานการผลิตพืช ด้านการตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยมีการรับซื้อผลผลิตผ่านระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และมีการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการวางแผนการผลิตให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและนิติบุคคล

สำหรับปี 2565 “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว” คาดว่ามีผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตจำนวน 216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำหน่ายบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ราคาที่บริษัทรับซื้อจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต มีราคาประกันรับซื้อไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้กับเกษตรกรล่วงหน้าแล้ว และผลผลิตอีกจำนวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21 ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้าทั่วไป โดยราคาเฉลี่ย ณเดือนเมษายน 2565 ผลเขียว ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ผลแดง
ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่องภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier audit) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) ดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และชนิดสินค้าผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ มะเขือเทศ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นลำดับแรก

ขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจและสามารถรวมกลุ่มเพื่อปลูกมะเขือเทศส่งเข้าโรงงาน หรือเป็นเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อคุณสิริณัฏฐ์ รักษ์เมือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โทร 0 4242 2841 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 99/1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หรือ โทร 0 4245 1410 ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวทิ้งท้าย