“ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด” ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการร้านสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยก “ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด” ต้นแบบความสำเร็จ พร้อมเดินหน้านำแนวคิด วิธีการบริหารจัดการเป็นตัวอย่างขยายผลไปยังสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศ หวังสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืน

S 17129613
นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของร้านสหกรณ์ฯ ว่า จุดเด่นของร้านสหกรณ์แห่งนี้ คือสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใส่ใจคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกและผู้ใช้บริการ ราคาย่อมเยา เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารทางการแพทย์ ทั้งยังได้เชื่อมโยงสินค้าจากสหกรณ์การเกษตรมาจำหน่าย เช่น ข้าวสาร และมีการบริหารจัดการที่ดี ถือว่าเป็นร้านสหกรณ์ที่มีการปรับตัวภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

S 17129494
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

“จะนำแนวคิด วิธีการบริหารจัดการของร้านสหกรณ์ฯ ไปเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบเพื่อให้สหกรณ์ร้านค้าอื่น ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น ในสถานประกอบการ ในสถานศึกษา นำไปปรับใช้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจการ และให้สมาชิกเข้ามาใช้บริการในร้านสหกรณ์ให้มากที่สุดด้วย” รองอธิบดีฯ กล่าว

S 17129486
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

นางศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวว่า ในปี 2566 ผลประกอบการของร้านสหกรณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อนถึง 25% ทำให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งสหกรณ์ได้จัดสรรผลตอบแทนให้กับสมาชิกในรูปแบบเงินปันผล ร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนการซื้อสินค้า ในอัตราร้อยละ 10.5 นอกจากนี้ ร้านสหกรณ์ยังได้จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก และจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ เช่น ทุนการศึกษาบุตรตามระดับชั้นอย่างเหมาะสม จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ และจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชน กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งมอบของใช้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย

S 17129487
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

ด้าน นางสาวกรรนิกา สวงโท ผู้จัดการร้านสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านสหกรณ์ประสบความสำเร็จ คือ สมาชิกสนับสนุนกิจการและจงรักภักดีต่อร้านสหกรณ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและญาติให้เข้าถึงจุดบริการร้านสหกรณ์ แนะนำสถานที่จุดให้บริการ ทั้ง 3 สาขา แนะนำการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการ บริหารงานโดยเสียสละเวลางานประจำเพื่อมาช่วยดูแลให้ความสะดวกแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมในสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงด้วย

S 17129489
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของร้านสหกรณ์แห่งนี้ คือ สมาชิกร่วมทำธุรกิจสหกรณ์มากถึงร้อยละ 88.68 เริ่มจากร่วมกันเลือกตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารงาน พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางร้านสหกรณ์เป็นประจำ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสมาชิกนำสินค้าที่ผลิตเองหรือจัดหามานำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคุณภาพมาจำหน่ายในร้านสหกรณ์ นอกจากนี้สมาชิกยังซื้อสินค้าของร้านสหกรณ์นำไปจำหน่ายในสถานที่ทำงาน หอพักผู้ป่วย เพื่อเพิ่มยอดเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก และสมาชิกยังเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ร้านสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

S 17129490
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้วยระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกให้เป็นทั้งบทบาทเจ้าของและผู้ใช้บริการ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเรื่องระเบียบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และยังมีแผนสนับสนุนให้ร้านสหกรณ์ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยส่งเสริมการขยาย พร้อมกับเชื่อมโยงสินค้าของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มอาชีพสหกรณ์ สินค้าจากสมาชิก ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ร้านค้าด้วย

S 17129484
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ปัจจุบันมีสมาชิก 4,215 ราย ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกเป็นธุรกิจหลัก มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาคารที่จอดรถ สาขาอาคารผู้ป่วยนอก และสาขาตึกอายุรกรรม 60 ปี โดยภายในร้านมีการจัดวางสินค้าแต่ละประเภท ตามหมวดหมู่ อาทิ สินค้าสำหรับผู้ป่วย อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สินค้าทุกรายการจะจำหน่ายให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า