อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

อ.ส.ค.จับมือมหิดลร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยวัตถุดิบจากน้ำนมโคสดแท้ครั้งแรก   จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้น้ำนมโคสดแท้100% เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคเบาหวาน   พร้อมเตรียมเปิดตัวในปีหน้า

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%841
นายสมพร   ศรีเมือง   ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

 

นายสมพร   ศรีเมือง   ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  กล่าวว่า  จากสถิติของ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 มากถึง 1.5 แสนคน   จากแนวโน้มดังกล่าวอ.ส.ค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้น้ำนมโคสดแท้100%ของอ.ส.ค.เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือสวก.                    

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%842
อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยได้ใช้น้ำนมโคและข้าวจากเกษตรกรไทยมาเป็นส่วนผสมหลัก  ทำให้ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับสินค้าในท้องตลาด   ผลจากการวิจัยนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ High value product ที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร การเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยเป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ป้อนสู่ตลาดในประเทศและระดับโลกได้อีกด้วย  โดย อ.ส.ค.มีแผนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2567  ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและตอบโจทย์ตลาดในประเทศได้เป็นอย่างดี  ” นายสมพร กล่าว 

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%843
อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์   ไชยกุล   ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า     ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาแพง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องบริโภคต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง   ดังจะเห็นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ 1 มื้ออาหารต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 บาทขึ้นไปเฉลี่ยต่อวันที่ 5 มื้ออาหาร คือประมาณ 300 บาทต่อวัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในประเทศไทยจากน้ำนมโคที่เลี้ยงในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นครั้งแรก 

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%844
อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

                 

ซึ่งที่ผ่านมาวัตถุดิบทดแทนคาร์โบไฮเดรตของอาหารทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้แป้งดัดแปลงจากข้าวโพด หรือมันสำปะหลังและข้าวยังไม่มีการใช้ร่วมกับโปรตีนจากน้ำนมเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่คิดค้นขึ้นนี้มีสูตรและกระบวนการผลิตที่มีความเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าพลังงานและปริมาณของสารอาหารครบถ้วนตามข้อแนะนำทางด้านโภชนาการ ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยวิจัยและพัฒนาขึ้น 2 สูตรด้วยกัน คือสูตรน้ำนมโค และสูตรน้ำนมโคปราศจากน้ำตาลแลคโตส แบบยูเอชที สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตรนี้ได้ผ่านการวิจัย พัฒนา ผลิตระดับอุตสาหกรรมและผ่านการรับรองคุณภาพด้านโภชนาการ อ้างอิงมาตรฐานหรือแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานขององค์กรสุขภาพระดับสากล  ความปลอดภัยและผ่านการทดสอบทางคลินิก ที่ยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 สูตร มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ สามารถใช้บริโภคทดแทนมื้ออาหารได้สำหรับผู้ที่มีเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูง โดยมีสูตรปราศจากน้ำตาลแลคโตสเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีภาวะการย่อยแลคโตสบกพร่อง และสามารถใช้บริโภคได้ในกลุ่มผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความต้องการพลังงานและเสริมสารอาหาร 

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%845
อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า