ก.เกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดชุมพร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565”

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565” ณ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

capture 20220622 130617 1
เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565

โดยการจัดงานดังกล่าวจังหวัดชุมพรได้ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดขึ้นระหว่าง 16-26 มิ.ย. 65 เพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม” ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีการแต่งกายแบบไทยด้วยชุดผ้าไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรองคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ “ทุเรียนชุมพร” ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้จังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของไม้ผลหลากหลายชนิดซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด

ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็น “แหล่งผลิตทุเรียน” ที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ โดยในปี 2564 มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ ผลผลิตรวม 343,900 ตัน และเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญเนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ที่มากที่สุดของภาคใต้

นอกจากนี้ การผลิตภาคเกษตรยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มูลค่าถึง 42,634,600 บาท

ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดไม้ผลอาจประสบปัญหาการแข่งขันที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น การควบคุมตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงกระจุกตัว รวมทั้งปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในผลไม้ของจังหวัดชุมพร สำหรับเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุผลไม้ และผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด การดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ และตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมพร โดยเฉพาะทุเรียนด้วย

หากจังหวัดชุมพรมีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของผู้บริโภค ทุเรียนชุมพรจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ด้านระบบตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตามอยากขอความร่วมมือให้เกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพดี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป นายธนา กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม กัญชา และไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย การเดินแบบผ้าไทย ขบวนรถผลไม้ตระการตา การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ การประกวด Miss durian chumphon ประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ กิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพร การเจรจาการค้าผลไม้ การจัดมวยไทย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ