เกษตรฯ จับมือ Big C ส่งผักผลไม้ปลอดภัยขึ้นห้าง

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ Big C ส่งผักผลไม้ปลอดภัยขึ้นห้าง คัดสรรคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ‘รมช.มนัญญา’ ยกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เป็นต้นแบบสถาบันเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง”โครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร” ระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

F2BE391C 120D 4C49 AF33 AEC9B83982D1

โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด และผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วม 

ซึ่งการลงนามในครั้งมี มีผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด โดย นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ประธานกรรมการ และนายเมือง พรหมอย่า เลขานุการ ลงนามกับ ผู้แทนบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) โดย นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามเป็นสักขีพยานฯ

5BA27F7C B25B 4A11 9E56 C8E40BFB9512

นางสาวมนัญญา เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเกษตรกรในภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ให้มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน สามารถสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี และขอชื่นชมรูปแบบการบริหารจัดการและการช่วยเหลือเกษตรกรของผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญตลาดปลายทาง และมีช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร และเป็นการสร้างความร่วมมือที่จะสามารถเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2 ฝ่าย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้าเกษตร ให้ได้รับการยอมรับ และสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน ผู้บริโภคทั่วไป และขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัย มีคุณภาพ ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค และตลาดปลายทางที่รับสินค้าของเกษตรกรไปขาย จะมีสินค้าคุณภาพที่ดี และประชาสัมพันธ์เพื่อขายให้กับลูกค้า และผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

B16CCF74 9EFE 4E84 AB82 C06761EADF00

“การร่วมมือกันใครครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีช่องทางในการกระจายผลผลิตสินค้า เกิดความมั่นคง ยกระดับให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นระบบ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารปนเปื้อน โดยได้การรับรองมาตรฐาน GAP สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และพร้อมจะสนับสนุนโครงการอื่นๆ ในอนาคตเพื่อมาร่วมกันกระจายผลผลิตของเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว

72FAD523 05BC 4B8D 9821 D94E5A07E1F0

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิตรวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีมาตรฐาน GAP และ GMP รวมถึงประสานช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

พร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดโดยขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดซื้อผลผลิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเกิดการต่อยอดไปยังสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

69C66582 D707 42EF BFE4 CC50D03E7558

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำการตลาดนำการผลิตระหว่างคู่ค้า บิ๊กซี และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เป็นการส่งเสริม พัฒนาผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อสินค้าทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

รวมทั้งเป็นการสร้างตลาดซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรภายในประเทศ โดยรับซื้อตรงจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน9 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตผักจัดส่งจำหน่ายให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน จำนวน 7,700 ตันมูลค่ากว่า 351 ล้านบาท

7C17F19A 374E 4CDD 92E6 C2DF4CD737B2

จากนั้น รมช.มนัญญาและคณะ เดินเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัดได้แก่ สินค้าผัก ผลไม้ที่มีการซื้อขายกับบิ๊กซี สินค้าเกษตรแปรรูปที่ต้องการเสนอขายเพิ่มเติม เช่น อินทผาลัมแดง/ส้ม/เหลือง แก้วมังกร สับปะรดภูแล ฝรั่งออร์แกนิค เสาวรสพันธุ์หม่าเทียนซิง สับปะรดพันธุ์กรีนปัตตาเวีย และสินค้าผักผลไม้อื่น ๆ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสินค้าแปรรูปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือที่นำมาร่วมจัดแสดง 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าแปรรูปที่ได้รับมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดของเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กาแฟคั่วเมล็ด กาแฟดริป ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด นม ยูเอช ที ของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ไข่ไก่สด เต้าหู้ไข ไส้กรอกไข่ขาว ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และเยี่ยมชมสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน เชียงราย และลำปางที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรนำมาจัดแสดงเพื่อเชื่อมโยงการตลาด เช่น กระเทียมดอง เคลผง ข้าวออร์แกนิค กล้วยตาก กล้วยฉาบและสมุนไพรลูกประคบ และสบู่รังไหม เป็นต้น