กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อย่างเป็นรูปธรรม สูงขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี

607102
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ และเห็นผลเป็นประจักษ์ภายใน 100 วัน  ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยเน้นการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สามารถยกระดับรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 3 เท่า ภายใน 4 ปี ซึ่งแปลงต้นแบบการผลิตสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแปลง “ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล และเสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง” ของคุณเอกรินทร์ ลาภมี ที่มีมูลค่าการผลิตกว่า 4.7 แสนบาท/ไร่/ปี

607104
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

          

วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  จัดงาน 76 จังหวัด 76 โมเดล สินค้าเกษตรมูลค่าสูงภาคใต้ตอนบน ช่องทางสู่เศรษฐี สุราษฎร์ธานีโมเดล “การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง” ณ สวนลุงรินทร์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมชม การขุดล้อมต้นทุเรียน เพื่อลดระยะเวลาการให้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ใหม่  และการขยายพันธุ์กล้วยหอมทอง

607108
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ในการคัดสรรเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบดีเด่นในระดับจังหวัด และระดับเขต เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ถ่ายทอด ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูง ให้แก่ เกษตรกร บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ซึ่งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ช่องทางสู่เศรษฐี สุราษฎร์ธานีโมเดล “การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง” ครั้งนี้  จะเป็นการขยายผลโครงการดีๆ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สูง ให้กับทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกัน  

607109
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วย แปลงสาธิต นิทรรศการ แปลงต้นแบบระดับเขตและระดับจังหวัด จำนวน 8 ต้นแบบ การเสวนาช่องทางสู่เศรษฐี ผลิตพืชอย่างไรให้ได้รายได้สุทธิสูงอย่างยั่งยืน ของเกษตรกรแปลงต้นแบบ และฐานเรียนรู้ 5 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย การขุดล้อมต้นทุเรียน การขยายพันธุ์กล้วยหอมทอง การใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี การเก็บตัวอย่างดิน/น้ำ/พืช เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างและธาตุอาหาร การตรวจคุณภาพทุเรียนอ่อน-แก่ ตลอดจนการให้บริการ DOA mobile unit และแจกพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรภาครัฐ และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 350 ราย

607112
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

“การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรต้นแบบ และเครือข่าย หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง” เป็นโมเดลต้นแบบระดับเขตของภาคใต้ตอนบน 8 จังหวัด ในการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดู สร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  รวมทั้งโมเดลระดับจังหวัด อีก 7 โมเดล ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจ ได้นำไปดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ สร้างรายได้สูงคุ้มค่ากับการลงทุน และขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เชิงประจักษ์ และร่วมขยายผลเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

607115
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน กรมวิชาการเกษตร ยังเน้นย้ำขยายผลโครงการนำร่องสร้างฐานความมั่นคงการผลิตมะพร้าวไทย ด้วยการรับรองมาตรฐาน นวัตกรรมการปลูก/การเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตรวจรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว ตามมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิง ในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออก (GAP Monkey Free Plus)  โดยพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ให้การรับรองไปแล้วกว่า 800 ราย และรับรองทั่วประเทศ 1,600 ราย  และยังมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก รวมถึงให้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงในส่วนของโรงงานแปรรูปมะพร้าว เพื่อให้สามารถเชื่อมโยกระบวนการผลิตตั้งแต่ในสวนถึงโรงงาน ตามระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ผลิตได้ ผลิตจากมะพร้าวจากสวนไหน และไม่มีใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว

607119
กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า