ประมงพื้นบ้าน 12,000 ลำ เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

ประมงพื้นบ้าน 12,000 ลำ เฮลั่น ! หลัง…ธรรมนัส ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทำประมงได้อย่างถูกกฎหมายและได้รับสิทธิ์คุ้มครองจากทางภาครัฐ

588278
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

กรมประมงเปิดขอหนังสือรับรองเพื่อนำไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน (ใหม่) กับกรมเจ้าท่า เริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม – 15 เมษายน 2567 (รวมระยะเวลา 90 วัน) ณ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำชาวประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบสามารถทำการประมงได้อย่างถูกต้องมีกฎหมายคุ้มครองได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทางภาครัฐ มีสินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และสร้างรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศกว่า 8,232 ล้านบาท

588376
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เห็นชอบให้กรมประมงเร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองให้กับชาวประมงพื้นบ้าน สำหรับรายที่ยังมีการตกหล่นไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่คราวก่อน ซึ่งช่วยให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 12,000 ลำ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเร่งผลักดันให้เกิดการนำเรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงขนาดเล็ก เข้าสู่ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิ์จากการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ อาทิ การช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติฯลฯ อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับความมั่นคงของวิถีการประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งหากมีการนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ จะมีผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น 84,000 ตัน/ปี รวมมูลค่าปีละกว่า 8,232 ล้านบาท

S 73424919
ประมงพื้นบ้าน เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

ดังนั้น กรมประมงจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านยื่นขอหนังสือรับรองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 15 เมษายน 2567 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอท้องที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือ ยื่นผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่าต่อไปได้ โดยใช้ได้ในกรณีการจดทะเบียนเรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และยังไม่มีทะเบียนเรือไทย หรือ เพื่อทดแทนเรือประมงลำเดิมที่ชำรุด สูญหาย อัปปาง

588283
ประมงพื้นบ้าน เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมง ตามมาตรา 39 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เช่น ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายประมงยังไม่พ้น 5 ปี หรือ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตทำการประมง เป็นต้น

3. ไม่เป็นเจ้าของเรือประมงลำอื่นที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนเรือประมง

4. ต้องมีเรือประมงพื้นบ้านอยู่ในครอบครองอยู่แล้ว ณ วันยื่นคำขอ

335799
ประมงพื้นบ้าน เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง มีดังนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. กรณีมอบอำนาจ : หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

3. กรณีผู้ยื่นขอหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ : หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม

S 73424917
ประมงพื้นบ้าน เฮลั่น หลัง”ธรรมนัส” ไฟเขียว เร่งนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าระบบ

4. ภาพถ่ายเรือประมง (ปัจจุบัน) จำนวน 2 รูป คือ ภาพเรือเต็มลำด้านซ้าย 1 รูป และ ภาพเรือเต็มลำด้านขวา 1 รูป
รองอธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า นับเป็นโอกาสอันดีของชาวประมงพื้นบ้านที่จะได้เข้ามาอยู่ในระบบการประมงของไทยอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้รับสิทธิ์การให้ความช่วยเหลืออันพึงจะได้จากทางภาครัฐ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านรีบมาดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองฯ และนำไปขอขึ้นทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่าให้เรียบร้อย โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร.02-561-2341 , 082-649-7981 , 064-695-3360 หรือ Line : คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมง , สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอที่มีอาณาเขตติดทะเล

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า