“สมศักดิ์”ประชุมกพต. รับทราบการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ มีพื้นที่รับผลกระทบ 30 อำเภอ 5 แสนคน ช่วยเยียวยาผู้เสียชีวิตครบแล้ว 21 ราย ซ่อมบ้าน 571 หลัง

1564757
สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการ กพต. เข้าร่วม ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กพต.วันนี้ ได้รับทราบรายงานสรุปการปฎิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังเกิดอุทกภัยและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเกิดสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการรวมใจช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุอุทกภัยชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้สรุปเหตุการณ์ มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 30 อำเภอ 189 ตำบล 1,134 หมู่บ้าน 136,016 ครัวเรือน 519,317 คน ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 21 คน สูญหาย 1 คน

“มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 2,577 หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง 215 หลัง เสียหายมาก 1,256 หลัง เสียหายน้อย 1,1,06 หลัง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย 823 แห่ง มัสยิด 86 แห่ง วัด/ที่พักสงฆ์ 38 แห่ง มีถนนเสียหาย 601 สาย สะพาน 13 แห่ง รวมถึงมีพื้นที่เกษตร ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น พืชไร่ 13,545 ไร่ ปศุสัตว์ 32,577 ตัว ประมง 178 ไร่ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งช่วยเหลือเยียวยาแล้ว เช่น กรณีเสียชีวิต ทางจังหวัดได้ช่วยเหลือเยียวยาครบทั้ง 21 รายแล้ว ส่วนบ้านเรือน ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว 571 หลัง ส่วนที่เหลือ จะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม นี้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การให้ความช่วยเหลือในส่วนของความเดือดร้อนอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ ที่ประชุมได้ให้หน่วยงานพื้นที่ระดับจังหวัด เป็นหน่วยในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวนทั้งสิ้น 190 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,816 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เพราะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือเยียวยา และวางแนวนโยบายการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วย