รมว.ธรรมนัส ส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินสหกรณ์การเกษตรมุ่งสู่ความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

705661
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

705660

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลสหกรณ์ที่มีแอปพลิเคชันทางการเงินให้สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 1) สหกรณ์ที่มีสถานะ Active จำนวน 1,399 สหกรณ์ และ 2) สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 840 สหกรณ์ ที่มีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าส่งเสริมการแอปพลิเคชันให้แก่สหกรณ์ที่ยังไม่มีแผนการใช้งาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านความพร้อมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสู่สหกรณ์ที่มีความทันสมัย สมาชิกภายในสหกรณ์สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้อย่างโปร่งใสต่อไป

705665

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ  ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์กว่า 13 นิคมสหกรณ์ทั่วประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ของรัฐ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) อีกด้วย

705662
705664
705666