กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้า 3 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจากกรมบัญชีกลาง

2 1

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในรัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ประกอบด้วย

3

1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น

2.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน (ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด)

3.รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับต้น

4 1
1
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง)ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากจำนวนทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน 46 รางวัล ประกอบด้วย (1) ส่วนราชการ จำนวน 29 หน่วยงาน 37 รางวัล และ (2) จังหวัด จำนวน 8 จังหวัด 9 รางวัล

5 1

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กรดีเด่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี จึงนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน

8 1