อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่ติดตามงานหม่อนไหม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หม่อนไหมในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ด

17หม่อน

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 และนางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 ลงพื้นที่ติดตามงานหม่อนไหม รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่หม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ ส่วนพุทไธสง และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด

19

โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้แนวทางในการทำงานให้มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหมเป็นสำคัญ ทำงานด้วยความรักและความสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีจำนวนมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่อไป

16
15
11กรม
10ฟ
09ฟ
20