รมช.ไชยา ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาด้านเกษตรกรรม -ให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมมอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้

S 16597028
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของเกษตรกร  ณ วัดสามขา (ชัยมงคล) ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด รอให้การต้อนรับในพื้นที่

       

S 16597033

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ รมช.ไชยา มีความตั้งใจมาให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยนำองคาพยพกระทรวงเกษตรฯ มารับฟังปัญหาด้านเกษตรกรรม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ในเวลา 4 ปี พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ดูแลการส่งออกโคมีชีวิตไปเวียดนาม 2,000 ตัว ผ่านทางเรือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หากการส่งออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างมั่นคง และหันมาทำอาชีพปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้น

S 16597034

ในส่วนการดูแลปัญหาภัยแล้งพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และพื้นที่อีสานตอนล่าง รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดูแลปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง มอบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไผ่กิมซุง 100 ต้น มะขามเทศ 100 ต้น และต้นกล้วยน้ำว้า 300 ต้น ให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างรายได้ต่อไป

       

S 16597036

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา และคณะทำงาน ได้ร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตกับพี่น้องเกษตรกร   ณ วัดสามขา (ชัยมงคล) เพื่อความเป็รสิริมงคล อีกด้วย

S 16597037
S 16597038