กรมหม่อนไหมเร่งผลิตต้นหม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี แจกจ่ายให้เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

S 3424263
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามงานด้านหม่อนไหม รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ดูแลของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ว่าในการติดตามงานครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 และนายสุชาย ศิริมาตร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเชียงราย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนางสาววันทนา ทองเล่ม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ให้การต้อนรับ ในการนี้อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ขอให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้เร่งผลิตต้นหม่อนและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมเพื่อผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี รวมทั้งการทำปุ๋ยน้ำหมักมูลไหม แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วย

S 3424269

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ให้แนวทางในการทำงาน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหมเป็นสำคัญ การส่งเสริมการทำปุ๋ยจากมูลไหม การทำงานด้วยความรักและความสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีจำนวนมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

S 3424278

นอกจากนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ขอให้ศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายบูรณาการระหว่างส่วนราชการในจังหวัด เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมหม่อนไหมให้ส่วนราชการได้รับรู้ผลงานของกรมหม่อนไหม ว่ามีการสนันสนุนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านหม่อนไหม ทั้งระบบครบวงจร เพื่อเป็นอาชีพหลักให้เกษตรกร ผลักดันให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

S 3424279
S 3424285
S 3424283
S 3424284
S 3424293
S 3424294
S 3424302
S 3424313
S 3424316
S 3424317
S 3424304