นายกฯ เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน – ดัน เอกชนช่วยสินค้าเมืองสกลสู่ตลาดโลก กำชับพัฒนาพันธุ์โคขุน ชี้ตลาดโลกต้องการ

นายย

วันที่ 18 ก.พ. 2567 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคุณภาพดิน การจัดการแหล่งน้ำ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้นั่งรถรางเพื่อชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ก่อนร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสกลนคร กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

นายก 1 1

นายเศรษฐา กล่าวมอบนโยบายว่า สกลนครเป็นจังหวัดที่มีโอกาสและเสรีภาพในหลายหลายเรื่อง ซึ่งภาพรวมเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำกิน รัฐบาลจะพยายามบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม และขอให้กรมชลประทานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของสกลนครให้ครอบคลุมและใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาจจะให้กระทรวงเกษตรฯ มาช่วยดูเพื่อให้ใช้พื้นที่หนองหารได้เต็มศักยภาพ เพื่อรับน้ำและปล่อยน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และอาจจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้าไปด้วย

นายก 5

ส่วนเรื่องการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลได้เห็นถึง ความสัมพันธ์ ของการสร้างโครงข่ายด้านคมนาคม โดยให้กระทรวงคมนาคมไปเร่งรัดโครงการทางหลวงหมายเลข 222 ซึ่งถ้าสามารถทำได้จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรได้

นายก 6

ส่วนเรื่องการพัฒนาพันธุ์โคขุน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าตลาดโลกมีความต้องการโคมากโดยจีนมีความต้องการเยอะก็ต้องพัฒนาเรื่องการส่งออก แต่ตนไม่อยากให้ ดูประเทศจีนเพียงประเทศเดียว เพราะจากที่ตนไปซาอุดิอาระเบียก็มีความต้องการโคจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องไปดูเรื่องการชำแหละ เพราะถ้าเราจะส่งเอาไปขายเป็นตัวจะได้กำไรน้อย แต่ถ้าชำแหละจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นด้วย ซึ่งนี่ถือว่าเป็นสินค้าที่นำรายได้มาให้จังหวัดสกลนคร รวมถึงเรื่องไก่ดำของโครงการภูพานของสกลที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถต่อยอดอีกมากมาย

นายก 10

ส่วนเรื่องที่ควรจะนำไปพิจารณาคือการขยายตัวของประชาชนทวีปแอฟริกา ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นเรื่องการบริโภคโคจึงน่าสนใจ ดังนั้น จะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าฮาลาลด้วย และเรื่องสุดท้าย จากการลงพื้นที่วันนี้พบว่าจังหวัดสกลนครมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก อาทิ สินค้าการเกษตร ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถทำได้คนเดียว แต่วันนี้เรามีเอกชนที่มีคุณภาพมาก ยกตัวอย่างเช่นบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ตนจึงขอร้องเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในพื้นที่เพื่อหาช่องทางการนำไปขายต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศได้

นายก 11
นายก 12
นายก 13
นายก 15