เลขา ส.ป.ก.ร่อนหนังสือสั่งด่วนส.ป.ก.โคราช ให้ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนที่จำแนกฯป่าเขาใหญ่- ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 3 วัน

มีรายงานข่าวว่า ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนป่าจำแนกฯ ป่าเขาใหญ่ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเนื้อความระบุว่า

“ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ได้มีข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ทับซ้อนที่จำแนกฯ ป่าเขาใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ กรมแผนที่ทหาร ส.ป.ก. และ อส. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกรมแผนที่ทหารจะเข้าดำเนินการสำรวจเส้นแนวเขตของทั้งสองหน่วยงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ นั้น

ในการนี้ ส.ป.ก. จึงขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเส้นแนวเขตที่ชัดเจนเสียก่อน และขอให้แจ้งเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ในพื้นที่ดังกล่าวได้ยุติบทบาทในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วย”

S 5832719

นอกจากคำสั่งดังกล่าว เลขาธิการส.ป.ก. ยังส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ยุติการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องเส้นแนวเขตที่ชัดเจนเสียก่อน

S 5832723

ตามรายงานข่าวระบุว่า นอกจากเอกสารคำสั่ง 2 ฉบับ เลขาธิการส.ป.ก.ยังได้มีคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 155 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ทับซ้อนป่าจำแนกฯ ป่าเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการ 4 คนประกอบด้วย นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานกรรมการ นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายอุเทน โครธาสุวรรณ์ นายช่างสำรวจอาวุโส เป็นกรรมการ นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง และรายงานผลพร้อมความเห็นเสนอเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาสั่งการต่อไป