กรมวิชาการเกษตร- ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับ ไกลโฟเซต สำแดงนำเข้าเท็จ 139,800 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

629967

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร บุกจับสารไกลโฟเซต สำแดงการนำเข้าเท็จ 139,800 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท จึงสั่งอายัดไว้ ซึ่งกรณีนี้พบว่ามูลค่าการกระทำความผิดมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท เข้าลักษณะคดีพิเศษ กรมวิชาการเกษตร และทีมเฉพาะกิจพญานาคราช จึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าร่วมการสืบสวน ดำเนินดดีกับผู้กระทำความผิด และขอให้ริบของไว้เพื่อดำเนินการทำลายต่อไป ซึ่งการเข้มปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเป็นไปตามนโยบายร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับระบบการผลิตของเกษตรกรที่ต้องได้ใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืช และปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพในแปลงเกษตรกร

 

629968

สารไกลโฟเซต เป็นวัตถุอันตรายที่มีมาตรการจำกัดการใช้ และควบคุมให้มีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรปราบปราม และเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าอย่างเข้มงวด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ยกระดับมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบติดตามวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การควบคุมการนำเข้าหน้าด่านตรวจพืช ตรวจสอบการสำแดงข้อมูล การซุกซ่อน รวมถึงการติดตามไปจนถึงสถานที่เก็บ หรือโรงงานผลิต และมาตรการปราบปรามที่ผ่านมา ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ DSI ได้ร่วมกันจับกุมสารไกลโฟเซต  จำนวน 144,200 ลิตร และอายัดไว้ ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

 

629969

โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง ได้ดำเนินการ อายัด วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่สำแดงการนำเข้า เป็นสาร Glufosinate-Ammonium 15% W/V SL จำนวน 2 shipment ปริมาณการนำเข้ารวม 139,800 ลิตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสาร Glyphosate จำนวน 538 ถัง ปริมาณ 107,600 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 12,105,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทำความผิด ซุกซ่อน ลักลอบ ไม่เป็นไปตามข้อมูลสำแดงการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินทางกฎหมาย และได้นำเสนอเป็นคดีพิเศษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

629970

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประเภทวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาทิเช่น สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และวัชพืช หากใช้ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อผลผลิตและตัวเกษตรกร การเลือกซื้อจึงมีความสำคัญ เกษตรกรต้องซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  จากร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่าย หรือ ร้านที่ได้ใบรับรอง Q Shop  ก่อนเลือกซื้อ ต้องอ่านฉลาก ชื่อสามัญ ประโยชน์ วิธีใช้ วันที่ผลิต ไม่เกิน 2 ปี ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี ไม่เก่า หรือ เสื่อมสภาพ  ซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้  ไม่เป็นสารต้องห้ามนำเข้า ห้ามผลิต หรือ ห้ามจำหน่าย ฉลากวัตถุอันตรายต้องเห็นชัด  มีข้อความภาษาไทยทั้งชื่อสามัญ ชื่อการค้า เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ผู้ผลิต สถานที่ประกอบการ สถานที่ตั้งโรงงาน เดือนปีที่ผลิต ขนาดบรรจุ คำเตือน ประโยชน์ วิธีการใช้ การเก็บรักษา การป้องกันอันตรายหรือความเสียหายมีเครื่องหมายและข้อความ อาการเกิดพิษ การแก้พิษเบื้องต้น หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-579 7986 หรือเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย สายด่วน 1174

629971
629972
629973
629974
629975
629976
433469
S 5832999