กรมหม่อนไหมจับมือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และจุลไหมไทย ร่วมลงนาม MOU ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า

1 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สู่กระบวนการ Pro-Poor Value Chain เส้นทางสายไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง กรมหม่อนไหม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และบริษัทจุลไหมไทย จำกัด และพิธีลงนามการทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า (Contract Farming) ระหว่าง เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม และบริษัทจุลไหมไทย จำกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

11 1


โดยการลงนาม MOU ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรมหม่อนไหม ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย หันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก โดยขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีแนวคิดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการตลาด ซึ่งกรมหม่อนไหมได้แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าจากหม่อนและไหมได้อย่างมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

14 1
15 2
20
7