อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับมันสำปะหลังอินทรีย์สู่เกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2567

อธ ส่งเสริม
408869785 760276319541669 772559148372055958 n
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดผลงานวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับมันสำปะหลังอินทรีย์สู่เกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2567 ณ แปลงเกษตรกรนายรังสรรค์ อยู่สุข บ้านคำฮี หมู่ 10 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับมันสำปะหลังอินทรีย์ ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ด้วยกลไก ตลาดนำการผลิต” ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสถานีเรียนรู้ทั้ง 6 สถานี คือ

428704928 760273006208667 323530166911214769 n

สถานีที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ดิน และผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์

สถานีที่ 2 การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

สถานีที่ 3 การป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

409093406 760276442874990 2415972400011849294 n

สถานีที่ 4 การบริหารจัดการแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ และการขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand

สถานีที่ 5 การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการตลาดมันสำปะหลังอินทรีย์

สถานีที่ 6 การใช้เครื่องจักรสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

409072406 760272986208669 2400015366321759730 n

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี กิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer จากอำเภอตาลสุม ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 250 ราย

428710960 760272972875337 337448353881017229 n
429476257 760273022875332 5911347737578837717 n
428706423 760276479541653 6412326962022706324 n
408872817 760272999542001 6125640035224707009 n
429479632 760272966208671 5477097678955599754 n