กรมหม่อนไหม รวมใจปฏิบัติธรรมน้อมถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

90403

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เข้าร่วมโครงการหม่อนไหมรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

90404

โครงการดังกล่าว กรมหม่อนไหมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

90383
90384
90387
90392