กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

419071415 770909175145050 7981483081940519716 n

วันที่ 13 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

417549029 770909291811705 7160618625909780921 n

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี) โดยบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุน คือ ไม่ทำลายกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุล และทรงพระราชทานชื่อว่า “โครงการห้วยองคตเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งโครงการห้วยองคตฯ มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 20,625 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตเขาพระฤๅษี – เขาบ่อแร่ ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง จำนวน 4 หมู่บ้านของตำบลสมเด็จเจริญ ได้แก่ หมู่ 3 บ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ 4 บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 5 บ้านบารมี และหมู่ 7 บ้านห้วยองคต ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 4,554 ไร่เกษตรกร 386 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ตามลำดับ

417548973 770909361811698 6688314485279716720 n

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานเรียนรู้ ผักกางมุ้ง เป็นฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทาน “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และกิจกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ มาจำลองในฐานเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งภายในฐานเรียนรู้ฯ มีกิจกรรมการปลูกไม้ผล พืชผักและไม้ดอก จำนวน 31 ชนิด เช่น มะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ ฝรั่งกิมจู มะนาวแป้น แปลงดาวเรือง ผักชี ต้นหอม ผักคะน้า และมะเขือเทศ

432084396 770907968478504 4485309577376045718 n

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯโดยบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ได้แก่

417581654 770909751811659 3442492181870196798 n

1. กลุ่มยุวเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนประชามงคล สมาชิกจำนวน 20 ราย โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มนักเรียน

419303712 770909941811640 8040384018542438236 n
432647273 770907518478549 3571427139184254278 n

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคู้ จำนวน 12 ราย จัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคพืช สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

432684241 770907448478556 8024267198484380752 n
432778373 770907548478546 760239320038176959 n

3. เกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 17-45 ปี พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในพื้นที่โครงการฯ มีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 3 ราย

432070619 770907608478540 7194537216945528450 n

4. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือร่วมปฏิบัติงาน กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก หมู่บ้านละ 1 ราย จำนวน 4 หมู่บ้าน ในการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ได้แก่ การฝึกอบรมการให้บริการเกษตรกรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติและการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ

430331575 770907738478527 779331131821648923 n