เกษตรยั่งยืน ดัน”คลองด่านโมเดล”

“เกษตรฯ” เปิดฉากรุก “คลองด่านโมเดล” สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาระดับตำบลแนวใหม่ หวังยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนต่อยอดกว่า 7 พันตำบล เริ่มโครงการชลประทานชุมชนแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนกระทบเกษตรกรซ้ำซาก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ (21 เม.ย.) ภายหลังเป็นประธานการประชุมบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
จังหวัดสมุทรปราการและภาคเกษตรกรในการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นครั้งแรกและการเดินหน้าพัฒนาระบบชลประทานชุมชนในการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนที่ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสัมฤทธิ์ จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหานพิจิตร นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิษณุศักดิ์ จิรกฤติยากุล นายพัฐนันท์ แสงรัฐวัฒนะ นายธนพล บุญเจริญกิจ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

S 22372432

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การประชุมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในครั้งนี้
เพื่อรับทราบสถานการณ์และปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้นำทีมเจ้าหน้าที่ชลประทาน และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯที่เกี่ยวข้องร่วมหารือถึงแก้ไขปัญหาน้ำเค็มหนุนส่งผลให้น้ำจากคลองด่านทะลักเข้าไปในคลองปรกไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรจึงมอบหมายให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ วิเคราะห์และออกแบบลักษณะประตูระบายน้ำเชิงวิศวกรรมที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในลำน้ำของเกษตรกร รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับให้มากที่สุด และเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เดิมให้น้อยที่สุด

S 22372433

“รูปแบบการทำงานบูรณาการเชิงรุกระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ องค์กรปกครองท้องถิ่นคืออบต.คลองด่าน ตัวแทนเกษตรและตัวแทนประชาคมเช่นนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นครั้งแรกรวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมชุมชนตำบลตามแนวทางของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ที่ต้องการให้ เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นกลไกพัฒนาแบบร่วมช่วยด้วยกันระดมพลทั้งตำบลซึ่งที่นี่เป็นตำบลแรกจึงขอเรียกว่า “คลองด่านโมเดล” เพื่อขยายผลอีกกว่า 7 พันตำบลทั่วประเทศต่อไป