ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. พร้อมเดินหน้านโยบายรัฐมนตรี ธรรมนัส เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญ

970290
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2567 ว่าสศก. มีภารกิจ ทั้งด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ภารกิจด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งด้านติดตามและประเมินผลโครงการที่สำคัญที่สำคัญ ที่สำคัญยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ Big Data ภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

970285
ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก.

สำหรับปี 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นนโยบาย  ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2567-2570) ผ่าน 9 นโยบายสำคัญที่ได้มอบไว้ ประกอบด้วย 1.การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2.การจัดทำข้อมูลเกษตรกร/แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัลและการประกันภัยพืชผล 3.การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6.การส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   8.การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และ 9.การทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ  ซึ่งทั้งหมดนี้ สศก. พร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนดำเนินงานภายใต้ภารกิจให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม    

970286

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี  โดยในปีนี้ สศก. ได้กำหนดจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมตามประเพณี ทั้งพิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง จำนวน 12 ทุน การบรรยายพิเศษ: วิพากษ์การพัฒนาภาคการเกษตรไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา และการสัมมนา OAE 45th  Work smart live well สูตรลับความสมดุลของชีวิต โดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา รวมทั้งพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

970289

นอกจากนี้ ยังพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่ง ศกอ. นับเป็นบุคลากรสำคัญ ที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู

970291

โดยในปีนี้มี ศกอ. ดีเด่น 12 ราย ประกอบ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายวิชัย ทวินันท์  ศกอ.ดีเด่น สศท.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายดำรงค์รักษ์ โชติช่วง  ศกอ.ดีเด่น สศท.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางลภัสธร เมืองศรีสุข  ศกอ.ดีเด่น สศท.2 รางวัลชมเชย จำนวน 9 ท่าน ได้แก่  (1) ร.ต.อ. วิสูตร กันไชยสัก ศกอ.ดีเด่น สศท.1 (2) นายสุภาพ ครสิงห์ ศกอ.ดีเด่น สศท.3(3) นายบัญญัติ น้ำเต้าทอง ศกอ.ดีเด่น สศท.5  (4) นายวินัย พรหมสุภาพ  ศกอ.ดีเด่น สศท.7(5) นายพรสัย โลหุตางกูร ศกอ.ดีเด่น สศท.8(6) นายลัทพล ชอบงาม ศกอ.ดีเด่น สศท.9(7) นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ศกอ.ดีเด่น สศท.10(8) นางสาวอุบลวรรณ กล้าหาญ ศกอ.ดีเด่น สศท.11และ (9) นายสมาน ลุนพงษ์ ศกอ.ดีเด่น สศท.12                                   

970284

ทั้งนี้ สศก. ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา ซึ่ง สศก. จะยังคงเดินหน้าในภารกิจ พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ยึดมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร