รมว.ธรรมนัส มุ่งผลักดัน อ.ต.ก. ทำงานแบบเอกชน พร้อมจัดหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาดแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ

S 90161162 0
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ อ.ต.ก. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและคณะกรรมการ อ.ต.ก. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134 – 135)

S 90161164 0

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวว่า การดำเนินงานของ อ.ต.ก. ในปี 2567 – 2568 จะต้องมีการปรับรูปการทำงานให้เป็นแบบเอกชนมากขึ้น โดย อ.ต.ก. จะต้องทำหน้าที่เป็นพ่อค้าสินค้าเกษตรทุกประเภท ทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยการเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง และจัดหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมองหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าภาคการเกษตรของไทย อย่างไรก็ตาม จะต้องบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำด้วย

S 90161166 0
S 90161168 0