ก.เกษตรฯ ร่วมกับภาคประชาชน ฟื้นฟูทุกมิติหลังการสร้างเขื่อนหัวนา-เขื่อนราษีไศล

ก.เกษตรฯ ร่วมกับภาคประชาชน ฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ และสังคม หลังจากการสร้างเขื่อนหัวนาพร้อมเตรียมดำเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ซึ่งเกิดประโยชน์และได้รับความพึงพอใจต่อประชาชน

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนคนทาม (ตลาดสีเขียวคนทาม วังปลา ชุมชนคนทาม การจัดการป่าชุมชนคนทาม) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาหลังจากภาคราชการร่วมกับภาคประชาชนได้เข้ามาฟื้นฟูทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีพ และสังคม หลังจากการสร้างเขื่อนหัวนา ซึ่งราษฎรมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มสมาคมคนทามและกลุ่มอื่น ๆ ที่เข้ามาร่วมโครงการ

A8B66118 971B 41C0 BDF3 1436EB9AB372

จากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมหารือแนวทางทิศทางการพัฒนาฟื้นฟูวิถีชีวิต หลังจากการสร้างเขื่อนราษีไศล โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 32,000 บาท ปัจจุบันมีพื้นที่ที่จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 67,958 ไร่ คงเหลือ 10,737 ไร่

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในอนาคต(ระยะ 10 ปี)แผนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล งบประมาณ 425,329,000 บาท แบ่งออกเป็น 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน ในการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3) ส่งเสริมการขับเคลื่อนความรู้พื้นที่ชุ่มน้ำทั้งระบบ การศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการ 

4) แผนอำนวยการและติดตามการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินการจะเริ่มดำเนินการหลังจากเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแนวทางในการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

74123097 82B1 4F36 86C7 41703AD12C25

       “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้กำชับว่าปัญหาไหนสามารถทำได้ให้ทำทันที การลงพื้นที่ในวันนี้จึงขอรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนและขอรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุด” นายธนา กล่าว

3E2D695E 5A82 4505 B156 8527558E7D48
484DFFE4 1A77 4EB6 B937 340DD97D7F4D