รมช.ไชยา ชู “นาวังโมเดล” ต้นแบบอาหารสัตว์คุณภาพสูง รับมือสู้วิกฤตอาหารสัตว์แพง มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

S 53289220
นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี น.สพ. ประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรให้การต้อนรับในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ซื้อขายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก (Corn Silage) ระหว่างผู้ประกอบการกับสหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู รวมถึงพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากวิกฤติอาหารสัตว์ราคาแพง เพื่อให้เกษตรกรยืนบนขาของตนเองได้

S 53289217

       

รมช.ไชยา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง หรือ “นาวังโมเดล” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใช้ “ข้าวโพดหมัก” เป็นแหล่งอาหารคุณภาพ โดยนำข้าวโพด พร้อมฝักหมักหรือ Corn silage มาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์

S 53289216
1123659
1123647

      

จากผลการดำเนินงาน พบว่า ปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น 31.8 % คุณภาพน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น 0.91 % และสามารถต้นทุนการผลิต 6.6 % ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพหลักได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

S 53289214

       

หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพร้อมฝักบ้านนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงโคนมของฟาร์มต้นแบบนาวังโมเดล และการสาธิตการผลิต Corn Silage ชนิดอัดก้อน บรรจุถุง และบรรจุบ่อหมัก (Bunker) และเดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านโป่งแค อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตสินค้าไก่งวงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดในการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแบบยั่งยืน พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ อีกด้วย

1123650
S 53289215
S 53289219
1123636