ครม.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

IMG 81221 20240402171023000000

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (2 เมษายน 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. ) จำนวน 4 คน เพื่อแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
                   

1. นายเกรียงไกร เจริญผล
                   

2. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา
                   

3. นางสุภาวดี สุวรรณประทีป
                   

4. นายสำเริง แสงภู่วงค์
                  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป