ครม.แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ

IMG 81221 20240402171023000000 1

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (2 เมษายน 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 คน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน และผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
                    

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน
                   

1. นายเชิดชัย พรหมแก้ว
                   

2. นายวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
                   

3. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
                   

4. นายนำชัย พรหมมีชัย
                   

ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 คน
                   

1. นายศตวรรษ จันทร์ทอง
                   

2. นางเคียงเดือน สงวนชื่อ
                   

3. นายบรรจง นิสภวาณิชย์
                   

4. นายสำราย นิลกิ่ง
                  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป