“มนัญญา”หนุนสหกรณ์ฯปัตตานี ใช้แอปพลิเคชั่นตรวจสอบการเงิน-ป้องกันการทุจริต

รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี หนุนใช้แอปพลิเคชั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ป้องกันการทุจริต

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายโสภณ บุญพรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

BD2CDC71 72A4 44C4 B368 BC3ED9AE9E1A

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การกำกับดูแลสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการจัดการที่ทันท่วงที ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตในสหกรณ์ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้อยู่ดี มีกิน เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องช่วยกันทำงานการยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น การช่วยกันสร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นกับระบบสหกรณ์ รวมทั้งการทำงานเชิงพัฒนา ทั้งด้านการส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ การลดภาระหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ก็ยังเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนต่อไป

“รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการทำงานเพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกร และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นผลดีกับสมาชิก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือส่งต่อบริการต่างๆ ระหว่างกัน  ซึ่งเมื่อสหกรณ์ได้นำเอาแอพลิเคชั่นมาใช้ ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือบริการต่างๆ และใช้เป็นช่องทางตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของตนเองได้ นับเป็นการป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่งด้วย” รมช.มนัญญา กล่าว

22A9ED52 7403 427D 99C3 C113F087E838

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปีพ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 มีวัตถุประสงค์สำคัญ ตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง” 

สมาชิกของสหกรณ์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  ปัจจุบันมีสมาชิก 1,837 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 894 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงได้พัฒนา Mobile Application เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้อีกด้วย

82C49842 97B7 4BBE A859 CA69AA4492CE