สภาเกษตรกรแห่งชาติ แถลงผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน ภายใต้นโยบาย “3 เปลี่ยน 3 สร้าง 3 ปรับ”

S 6447472 scaled

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช. ได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และติดตามความคืบหน้างานตามภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและติดตามความคืบหน้าภารกิจ รวมถึงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นการเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บทบาทอำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นสถาบันแกนหลักในการประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดกระแสสนับสนุน และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

S 6447474 scaled

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวแถลงผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ นับตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ดำเนินนโยบาย “3 เปลี่ยน 3 สร้าง 3 ปรับ” โดยมีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

S 6447469 scaled

ผลการดำเนินงานตามนโยบาย

นโยบาย “3 เปลี่ยน” ได้แก่ 1) เปลี่ยนสภาของเกษตรกร โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร อย่างแท้จริง ทั้งหลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ 2) เปลี่ยนข้อบังคับและระเบียบที่เป็นอุปสรรค ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ 3) เปลี่ยนรูปแบบและวิธีดำเนินงานของสภาเกษตรกรให้เร็วรุก สนุกกับงาน คนสำราญ งานสำเร็จ โดยวิธีร่วมคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์

S 6447471 scaled

นโยบาย “3 สร้าง” ได้แก่ 1) สร้างทีมงานบริหาร ทีมงานขับเคลื่อนงาน พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ และเข้มแข็งอย่างเร่งด่วน 2) สร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนทุกระดับทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ และ 3) สร้างต้นทุนองค์กรให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับรัฐบาล  นโยบาย “3 ปรับ” ได้แก่ 1) ปรับรูปแบบและโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ ให้มีบทบาทที่ชัดเจนตลอดห่วงโซ่อุปทานของภาคการเกษตรเพื่อการทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ปรับลดจาก 15 คณะ เหลือ 6 คณะ 2) ปรับรูปแบบและปรับแนวคิด ทัศนคติ ของสมาชิกและบุคลากรให้เป็นหนึ่ง

S 6447473 scaled