ก.เกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร ประจำปี 2567 ณ ลานคนเมือง ดันส่งเสริมผลผลิต 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกร

S 21864635
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดเกษตรฯ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 – 135 และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดง จำหน่าย และส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลผลิต 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มีคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น เชื่อมโยงกับผู้ผลิตและตรงความต้องการของตลาด ตลอดจนสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร

S 21864637

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานจะต้องดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าแต่ละประเภทได้ เช่น 1. การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2. กิจกรรมการสาธิตและฝึกอาชีพ เช่น รังสรรค์เมนูใหม่ โดยร้านอาหารที่มีชื่อเสียง นำวัตถุดิบสินค้าในงานมาประกอบอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกผักฉบับคนเมือง สวนผักบนระเบียงคอนโด และกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคนในเขตชุมชนเมือง และ 3. การให้บริการข้อมูลจัดส่งสินค้าจับคู่ธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ รองปลัดเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อไป

S 21864638
S 21864639
S 21864640
S 21864643
S 21864644
S 21864645