คัดสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุรินทร์ ขาย อตก.

อ.ต.ก.จับมือ สกต.สุรินทร์ ลงนาม MOU โครงการสินค้าภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร คัดสรรผลิตผลคุณภาพสู่ผู้บริโภค

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขจุดอ่อนเสริมจุดแข็งและพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว ตามวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร อีกทั้งเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ สร้างมาตรฐานและการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87 %E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%811 scaled

การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด (สกต.สุรินทร์) โดยนายบัวลิน คมกล้า ประธานกรรมการ สกต.สุรินทร์ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินค้าภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. ที่ทั้งสองฝ่ายดึงศักยภาพทางด้านการเกษตรร่วมกันเชื่อมโยงผลผลิตในพื้นที่สู่ตลาดในทุกระดับ ส่งเสริมอาชีพกสิกรรม สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการพัฒนา การสร้างรายได้ โดยคัดสรรผลิตผลข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุงจำหน่าย สร้างมาตรฐานภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. ซึ่ง อ.ต.ก.จะเป็นศูนย์กลางในการจัดหาช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. รูปแบบ Co-Brand ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ อ.ต.ก.เล็งเห็นโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับสินค้าเกษตร เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 3 ล้านไร่ของพื้นที่ทำนา และเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดเพราะพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมล็ดข้าวมีเอกลักษณ์โดดเด่น คือมีความหอมตามธรรมชาติตั้งแต่เป็นต้นกล้าจนถึงข้าวหุงสุก เมื่อรับประทานก็ยังคงมีกลิ่นหอม นุ่มลิ้น อ.ต.ก. จึงได้คัดสรรข้าวหอมมะลิในพื้นที่ที่ดีที่สุดของประเทศ ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. สู่ผู้บริโภคโดยตรง