ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ตบเท้าขอบคุณปลัดเกษตรฯ ออกประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีศึกษา 2567 และให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม

2728240
นายประยูร อินสกุล ปลัดเกษตรฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ นำโดยนายสมพงษ ภูพานเพชร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ที่เดินทางมาให้กำลังใจและขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ออกประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อ 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภาคสหกรณ์รวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินโครงการฯ อย่างแท้จริง ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

2728241
2728242
2728243
2728244