กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 67 “หมอดินอาสา” ต้นแบบทำเกษตรทฤษฎีใหม่

1 หมอดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต้นแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวทางทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชแบบผสมผสานเพิ่มคาร์บอนเครดิต ยึดหลัก “การทำงานคือการเรียนรู้และวิจัยไปในตัว” มีรายได้มั่นคง สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

2 หมอ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยปี 2567 นี้ กรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสนิท ดำบรรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567 มีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาที่ดินทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการจัดสรรใช้ประโยชน์พื้นที่ 72 ไร่ ทำการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว ปลูกพืชผสมผสาน หญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม้ป่า มีโรงเพาะชำกล้าไม้ป่า และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งได้แบ่งพื้นที่เป็นบ่อน้ำพอเพียง สระน้ำในไร่นา เลี้ยงปลา และที่อยู่อาศัย รวมถึงศาลาเรียนรู้ฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ทำการเกษตรของนายสนิท ประกอบด้วย ชุดดินเขมราฐ และชุดดินบุณฑริก ซึ่งมีปัญหาเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยเก็บตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ผลิตปุ๋ยหมักด้วยผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช พด.7 แทนการใช้สารเคมี อีกทั้งมีการขุดบ่อน้ำที่เรียกว่า บ่อพอเพียง ขุดสระน้ำในไร่นาเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีถังเก็บน้ำควบคุมด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการปลูกพืช การบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ การจัดการตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์

6หมอ

ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของนายสนิท เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในการทำการเกษตร นอกจากจะมีผลงานดีเด่นในด้านการทำเกษตรผสมผสานแล้ว นายสนิทยังเป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวมและเป็นผู้นำชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง เคยได้รับรางวัลประกวดผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหมอดินอาสาดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565 อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นประธานวิสาหกิจศูนย์เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี ดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจยินดีออร์แกนิคฟาร์ม ในการเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนภายใต้การดำเนินธุรกิจในเครือบริษัทลอริอัล ประเทศฝรั่งเศส ในรูปคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) นอกจากจะเป็นต้นน้ำในการผลิตกล้าไม้ป่า และขยายผลสู่เครือข่ายแล้ว ยังเป็นเกษตรกรที่เข้าสู่โครงการขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัท เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบทำการเกษตรสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

4 หมอ
5หมอ
3หมอ
9หมอ
8หมอ
7หมอ
10 หมอ
12หมอ
748271
748272
748275