ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรม นบก. รุ่น 110 เน้นพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

2767829

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 110 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

2767830

         

สำหรับนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง นับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการบริหารและดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทีม หัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่ม หรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับการบริหารองค์กรภาครัฐในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำ มีทัศนคติทักษะ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริหาร มีทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเข้าใจตนเองและผู้อื่นสามารถใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตร เพื่อบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในทีมงานและหน่วยงาน
ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2767832

“การอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 110 เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โดยมุ่งประเด็นการนำไปสู่การปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

2767834
2767833
2767836
2767838
2767831