เช็กที่นี่..ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๗

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 34 -37 เล่ม 141 ตอนพิเศษ 146 ง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้ลง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส(ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2567

โดยมีเนื้อหาว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศไว้ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรปนอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 “

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศมีทั้งสิ้น 5 ข้อ

นอกจากนี้ยังมี “มาตรการควบคุมพิเศษสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธ์รัฐสวิส” รวม 11 ข้อ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

รายละเอียดตามประกาศข้างล่าง

305583 page 0001
305583 page 0002
305583 page 0003
305583 page 0004
305583 page 0005
305583 page 0006
305583 page 0007
305583 page 0008