ยกทะเลมาเสริฟ…เกษตรฯ เปิดมหกรรมอาหารทะเลยิ่งใหญ่ จ.สงขลา

ก.เกษตรฯ เปิดมหกรรมอาหารทะเลยิ่งใหญ่ จ.สงขลา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกระจายสินค้าประมงคุณภาพดีสู่ครัวเรือนผู้บริโภค

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำและการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Fisherman Market) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 และพิธีมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 8 องค์กร ๆ ละ 100,000 บาท ณ ตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ “กระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” เพื่อสร้างรายได้พลิกคืนเศรษฐกิจครัวเรือนชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เร็วที่สุด โดยกรมประมงได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เกิดประโยชน์ต่อชาวประมงพื้นบ้าน รวมไปถึงผู้ประกอบการประมงทั้ง 23 จังหวัด ได้เป็นอย่างดี ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้การกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยกำหนดเปิดจุดจำหน่ายสินค้าประมงขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงต่าง ๆ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

1532652

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการกระจายสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Fisherman Market) กิจกรรม “งานมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ และการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” เพื่อเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสินค้าประมงแปรรูปให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน องค์การชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าสัตวน้ำและสินค้าประมงแปรรูป รวมทั้งการเพิ่มทักษะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป การเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าประมงในตลาดสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านประมง เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

1532650

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดปลาแห่งนี้เป็นตลาดขายสินค้าประมงที่มีคุณภาพของจังหวัดสงขลา ซึ่งหลังจากที่มาตรการต่าง ๆ เริ่มผ่อนคลาย เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก สินค้าที่ดีมีคุณภาพจะเป็นจุดขายของจังหวัด จึงอยากให้พี่น้องชาวประมงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้เอาไว้ โดยกรมประมงจะมาช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งถือเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังจะให้มี Fisherman Market ทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านได้มีช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

1532649

ด้าน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้ มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มแปลงใหญ่ปลากะพงขาว องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าของกลุ่มประมงพื้นบ้านและวิสาหกิจชุมชนกว่า 40 ร้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่น้อยกว่า 300 คน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,012,000 ตัว ได้แก่ ปูม้า 3,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว ปลาตะกรับ 10,000 และปลากะพงขาว 2,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วย

1532647
1532640
1532653